Stichting Ons Plan

Ons plan is om een huis te creëren voor jongvolwassenen die waar nodig 24 uur per dag en 7 dagen per week zorg/begeleiding krijgen en helemaal zichzelf kunnen zijn. Waar ze zich veilig voelen en waar mogelijkheden zijn voor verdere ontwikkelingen en zelfontplooiing. Een plek van gedeelde smart en gedeelde vreugde, een eigen plek én met zorg/begeleiding op maat.

Het Huis

Het Huis

Het Huis van Ons Plan wordt gebouwd in de wijk Amstel in Waalwijk aan de Drogerij 55. Het complete huis bestaat uit 14 huurappartementen, een gezamenlijke woonkamer en daar aansluitend een gezellige (afgesloten)tuin. Met Het Huis van Ons Plan willen we een fijne, veilige en herkenbare omgeving creëren waar de jongvolwassen bewoners met een verstandelijke beperking zich thuis kunnen voelen. Zodra de bewoners terug komen van hun werk of dagbesteding is er zorg en begeleiding, dag en nacht.

Ieder zijn/haar eigen stekkie

Iedere bewoner huurt zijn of haar appartement direct van wooncorporatie Casade. Het ruime appartement is zo’n 50 m2 groot en is een plek waar diegene echt zijn/haar eigen stekkie van kan maken. Dit appartement heeft een woonkamer met keuken, ruime slaapkamer, badkamer met toilet, een bergruimte en een eigen balkon.

Samenkomen in gedeelde ruimtes

In de gezamenlijke woonkamer en tuin kunnen de bewoners met elkaar eten en drinken, elkaar ontmoeten en samen recreëren. Bijvoorbeeld boodschappen doen, spelletjes spelen, meehelpen met koken, de afwas doen, tv kijken en andere georganiseerde gezamenlijke activiteiten. Het is een plek waar de bewoners samen komen met gelijkgestemden die dezelfde behoeften hebben als zijzelf. Natuurlijk alleen als zij dit willen. Het is een plek waar samen geleefd wordt en waar iedereen toch zichzelf kan zijn.

Profiel Bewoners

 • De bewoner kan man/vrouw zijn. Er wordt echter wel gestreefd naar een zekere mate van evenwicht in de groep.
 • De bewoner heeft een leeftijd die past in de groep. Op dit moment is dat “jong” volwassen maar hier kan van worden afgeweken.
 • De bewoner heeft een (licht) verstandelijke beperking, eventueel in combinatie met lichamelijke beperkingen.
 • De bewoner heeft een vergelijkbare zorgbehoefte. Onze doelgroep heeft minimaal een WLZ indicatie VG03.
 • De bewoner past in de groep. De groepssamenstelling is belangrijk, zowel om iedereen de ruimte te geven voor persoonlijke ontwikkeling, maar ook voor het gevoel van veiligheid.
 • De bewoner heeft een (volwaardige) dagbesteding.
 • De bewoner heeft geen drugs- of alcoholprobleem.
 • De bewoner heeft geen ernstige gedragsstoornissen.
 • De bewoner kan op zijn of haar niveau redelijk zelfstandig functioneren.
 • De bewoner staat onder bewindvoering of curatele.
 • De zorg wordt betaald vanuit het PGB van de bewoner.
 • Kosten gemeenschappelijke ruimte, zie punt 4 in de zorgvisie (woontoelage in PGB).
 • De bewoner betaalt de huur van zijn/haar appartement en kosten van levensonderhoud vanuit zijn/haar Wajong uitkering.
 • De bewoner en ouders/vertegenwoordigers gaan akkoord met de opgestelde zorg- en dienstverleningsovereenkomst.
 • De ouders/vertegenwoordigers staan positief tegenover deelname in commissies, werkgroepen, etc.
 • De bewoner en ouders/ vertegenwoordigers gaan akkoord met de zorgvisie van Ons Plan.

Ons Plan probeert ervoor te zorgen dat alle jongeren verschillend mogen zijn, maar ook wel bij elkaar passen. Het is de bedoeling dat iedereen hier voor langere tijd gaat wonen en dan is het wel belangrijk dat de bewoners goed bij elkaar passen. Niet per se om vrienden te worden, dat mag natuurlijk ook, maar in ieder geval om goede buren te zijn.

Hebben jij en je ouders/verzorgers belangstelling en heb je het idee dat je bij ons past? Neem contact met ons op, dan maken wij een afspraak voor een eerste gesprek. Er is door Ons Plan een bewonersprofiel gemaakt zodat duidelijk is aan de hand van welke criteria getoetst wordt.

Houdt er wel rekening mee dat aanmelding van een toekomstige bewoner, geen garantie biedt voor daadwerkelijke plaatsing.

Contactadres: onsplan.waalwijk@gmail.com

KvK-nummer 73757055

Visie

Het doel van Ons Plan is om de groep bewoners met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, professionele zorg en begeleiding te bieden in een beschermde woonomgeving. Dit alles onder regie van de ouders. Personen met ernstige gedragsproblematiek horen niet tot de doelgroep. Ons Plan wil dat de bewoners zich maximaal kunnen ontplooien en een zo normaal mogelijk leven kunnen leiden, midden in de samenleving.

Om dit te verwezenlijken zijn de volgende punten van belang:

1. Diversiteit van de groep bewoners

De bewonersgroep bestaat uit mannen en vrouwen. Er wordt gestreefd naar een gelijke verdeling. Persoonlijke kenmerken! hobby’s, mogelijkheden, beperkingen en zorgvraag lopen sterk uiteen. De keuze voor een heterogene groep is bewust gemaakt. We hebben de overtuiging dat onze bewoners juist vanwege hun diverse mogelijkheden en beperkingen elkaar op verschillende gebieden kunnen ondersteunen, aanvullen en stimuleren. De sfeer binnen de bewonersgroep die zal starten is uitstekend: onze toekomstige bewoners kunnen het goed met elkaar vinden. De toekomstige bewoner moet aan een aantal eisen voldoen: heeft een indicatie in het kader van de Wet Langdurige Zorg (Wlz), beschikt over een persoons gebonden budget (pgb), heeft een eigen inkomen en past binnen de groep;

2. Regie van de ouders

Ons Plan is door de ouders opgezet om zelf de regie over de zorg aan hun kinderen te kunnen voeren. De nodige zorg wordt ingekocht bij één professionele zorgorganisatie. Door goede samenwerking tussen ouders en professionele begeleiders krijgen de bewoners precies de zorg die ze nodig hebben. Maatwerk dus, zowel voor de hele groep als voor iedere bewoner apart;

3. Professionele zorg op maat

Ons Plan-bewoners hebben allemaal een indicatie voor zorg en -begeleiding, vastgelegd in een zorgzwaartepakket (ZZP). Alle bewoners gebruiken de zorg en begeleiding van de zorgaanbieder in Ons Plan. De zorg en begeleiding worden geleverd door een klein, vast team van medewerkers van een professionele zorgaanbieder. Als professionals zoeken zij naar een balans tussen individuele vrijheid en uitdaging aan de ene kant en regelmaat en het voorkomen van isolement aan de andere kant

4. Gemeenschappelijke ruimte

De vaste lasten van de gemeenschappelijke ruimte betaalt Stichting Ons Plan uit het PGB-woontoelage budget. Iedere bewoner moet deze toelage in zijn PGB- budget volledig beschikbaar stellen aan Stichting Ons Plan. Naast vaste lasten wordt er ook een budget opgebouwd voor de inrichting en onderhoud van deze ruimte en andere bijkomende kosten. Het bestuur heeft hiervoor de volgende afspraken vastgelegd.

– Vanaf 01-01-2020 tot aan oplevering appartement stort iedere bewoner maandelijks 50 euro op de daarvoor bestemde spaarrekening van Stichting Ons Plan. Bewoners die later aansluiten in ons project betalen dit met terugwerkende kracht.

– Vanaf 01-01-2020 tot nader te bepalen datum storten de ouders/verzorgers van de bewoners maandelijks 10 euro op de daarvoor bestemde spaarrekening van Stichting Ons Plan. Ouders/verzorgers die later aansluiten in ons project betalen dit met terugwerkende kracht.

– Iedere ouder/verzorger zet de actie “Vrienden van Ons Plan” uit . Zij delen de website van Stichting Ons Plan met als aandachtspunt de pagina “sponsoring”.

– Opbrengst van subsidies en sponsoren.

5. Beschermde woonomgeving

Alle bewoners beschikken over een eigen huurappartement met specifieke voorzieningen, die zorg op maat mogelijk maken. Beneden is een gemeenschappelijke leefruimte met een keuken waarin elke dag wordt gekookt. Als ze dat willen, kunnen de bewoners aanschuiven voor het eten en daarna samen tv kijken, spelletjes doen of gewoon gezellig kletsen. Er is altijd iemand van het zorgteam aanwezig om op terug te vallen. Het professionele team werkt aan een positieve groepsdynamiek;

6. Zo normaal mogelijk leven

Ons Plan zorgt voor een vast dagritme en een structuur die het de bewoners mogelijk maken hun dagelijkse bezigheden en hobby’s uit te voeren. Overdag gaan de meeste bewoners naar hun werk of dagbesteding. Eenmaal thuis helpen ze, daar waar mogelijk, mee bij het inkopen van de boodschappen voor de maaltijden, het koken en het afwassen. Buiten die rituelen van alledag worden er ook gezamenlijke activiteiten georganiseerd. Maar niet alles hoeft samen. Elke bewoner kiest immers zijn eigen weg tussen individuele zelfredzaamheid en groepsdeelname.

7. Midden in de samenleving

De keuze om Ons Plan op een centrale plek te vestigen in een relatief kleine buurt is bewust gemaakt. Samenwerking met andere buurtbewoners in Waalwijk vinden we belangrijk. Waar mogelijk doen de Ons Plan-bewoners mee aan activiteiten in de buurt.

8. Optimale ontplooiingsmogelijkheden

Bij alles staat het wel bevinden (lichamelijk en emotioneel) van onze bewoners voorop. Zij worden gestimuleerd persoonlijke relaties aan te gaan en naar vermogen mee te doen in de maatschappij, met recht op privacy en hun eigen mening. Waar mogelijk wordt ook gestimuleerd dat zij hun zelfredzaamheid vergroten en zich verder ontwikkelen. Warmte, interactie en betrokkenheid met begrip voor elkaar zijn de pijlers waarop de professionele zorg en begeleiding steunen. Deze waarden gelden overigens voor iedereen die binnen Ons Plan actief is.

9. Tot slot

Het bestuur heeft het recht om eerder genomen besluiten te veranderen als op een later moment blijkt dat een bewoner niet meer in de groep past. Deze beslissing zal altijd in overleg genomen worden en vanuit het standpunt dat het veilig en leefbaar moet zijn voor iedere bewoner binnen Stichting Ons Plan.

Aanmelden

Bij het selecteren van nieuwe bewoners moet op een aantal aspecten goed gelet worden. De belangrijkste vraag die beantwoordt moet worden is of Stichting Ons Plan en de zorgverlener kan bieden wat de kandidaat-bewoner nodig heeft om goed en prettig te leven. Verder is het belangrijk dat de kandidaat-bewoner past bij de aanwezige bewonersgroep en of zijn/haar ouders passen bij de aanwezige oudergroep. Ons Plan is een ouderinitiatief, waarbij blijvende betrokkenheid van ouders het uitgangspunt is. Het is belangrijk dat de oudergroep het in hoofdlijnen met elkaar eens is over de te volgen koers en de verwachtingen ten aanzien van de begeleiding en zorg.

 1. Na een mail waarin de kandidaat-bewoner/ouders/verzorger aangeeft belangstelling te hebben wordt er telefonisch contact opgenomen.
 2. De kandidaat-bewoner/ouders/verzorger worden gewezen op de website van Ons Plan waarop alle nodige informatie te vinden is. Het is belangrijk dat kandidaat- bewoners/ ouders/ verzorger het in hoofdlijnen hier mee eens zijn.
 3. Als dit het geval is dan volgt er een wederzijds vrijblijvend informatief gesprek over het wooninitiatief met ouders/verzorger, kandidaat-bewoner en twee vertegenwoordigers van Stichting Ons Plan.
 4. Na het gesprek besluiten beide partijen of ze verder willen gaan in de aanmeldprocedure.
 5. Wanneer dit het geval is volgt er een uitnodiging voor een activiteit met de huidige bewoners om zo op een leuke manier te gaan kennis maken met eventueel toekomstige medebewoners.
 6. Na deelname aan de activiteit wordt er voor de kandidaat-bewoner/ouders /verzorger een volgend gesprek ingepland om wederzijdse ervaringen uit te wisselen. Alle benodigde gegevens worden verzameld aan de hand van de profielschets bewoners van Ons Plan.
 7. De kandidaat -bewoner/ ouders/ verzorger hebben een gesprek met onze zorgaanbieder/deskundige of er de juiste zorg geboden kan worden.
 8. Terugkoppeling aan kandidaat-bewoner/ouders/verzorger en aan bestuur Ons Plan door deskundige aan de hand van een verslag.
 9. Besluitvorming door bestuur.

Het is belangrijk dat de aanmeldprocedure zeer zorgvuldig doorlopen wordt. Het is immers de bedoeling dat de bewoners gedurende vele jaren samen in het wooninitiatief wonen.

In alle gevallen wordt de privacy van de kandidaat-bewoner/ouders gewaarborgd. Na afloop van de procedure worden alle gegevens vernietigd.